Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie informuje, że od dnia 11.02.2013 r. do dnia 22.02.2013 r. trwa rekrutacja uczestników projektu systemowego „Uwierz w siebie”. Rekrutację prowadzą pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o dokumentację osób korzystających z pomocy społecznej. Chęć udziału można wyrazić poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne,
zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata), korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Dla uczestników projektu zaplanowano szereg form wsparcia:

 • warsztaty psychologiczne i indywidualne konsultacje z psychologiem
 • kurs prawa jazdy kat. B
 • szkolenia i indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
 • kursy zawodowe
 • badania medycy pracy w związku z podjęciem kursu zawodowego
 • kurs autoprezentacji
 • kurs taniego gotowania
 • skierowanie i sfinansowanie nauki w szkole
 • wyjazdy integracyjne do wioski tematycznej
 • podczas zajęć przewidziany jest catering
 • zasiłki celowe i okresowe dla Beneficjentek
 • prace społecznie – użyteczne

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

 

Więcej…

Od 1 października 2012 roku obowiązują nowe wysokości kwot kryterium dochodowego oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

I tak:

kryterium dochodowe:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 542,00 zł
 • dla osoby w rodzinie - 456,00 zł

maksymalna wysokość zasiłku stałego - 529,00 zł

kwota dochodu z 1ha przeliczeniowego - 250,00 zł

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. poz. 823

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Więcej…

Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie

Przedstawiamy tu informacje dotyczące działalności naszego ośrodka z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych.
W odpowiednich działach opisane są rodzaje świadczeń,  ich beneficjenci oraz kryteria jakie trzeba spełniać by się o nie ubiegać.
Przedstawiamy przebieg postępowania administracyjnego oraz sposoby realizacji świadczeń.

 

Zapraszamy
zespół MOPS Czarna Woda

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o plikach cookies.