Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

UWIERZ W SIEBIE - projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i motywacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, klientów MOPS, poprzez organizację warsztatów, kursów zawodowych, szkoleń oraz doradztwo zawodowe i psychologiczne.

Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

W gminie Czarna Woda mieszka 3436 osób (tj. 1764 kobiet, 1672 mężczyzn) według stanu na 31.12.2011 r.
W skład gminy wchodzi miasto Czarna Woda oraz dwa sołectwa: Huta Kaina i Lubiki.

Głównym problemem jest wysokie bezrobocie. Udział osób bezrobotnych w grupie osób zawodowo czynnych wynosi 13,1 %, w tym kobiet 56,80 %.
Większość beneficjentów naszego ośrodka jest bezrobotna, a długotrwałe, często bezskuteczne poszukiwanie pracy skutkuje brakiem motywacji i chęci do zmian.

Drugim problemem jest utrudniony dojazd do pracy, ponieważ najbliższe miasteczko oddalone jest o 11 km, następne większe to 30 km.

Kobietom trudniej powrócić na rynek pracy, ponieważ spełniają swoje zadania w postaci wychowywania dzieci oraz prowadzeniu domu (jest to tradycyjne postrzeganie roli kobiety w rodzinie) i to głównie one starają się o pomoc w naszym ośrodku. 
Wysokie bezrobocie kształtuje się głównie w grupie osób z niskim wykształceniem i brakiem kwalifikacji zawodowych, oraz osób niepełnosprawnych.

W Czarnej Wodzie znajduje się jeden większy zakład pracy zatrudniający 221 pracowników, zajmujący się przetwórstwem drzewnym, który zatrudnia w większości mężczyzn, zatrudnia się tam kilka osób niepełnosprawnych na stanowisku ochroniarza ale dalej kobiety niepełnosprawne mają problem ze znalezieniem zatrudniania.
Osoby niepełnosprawne nie mogą znaleźć pracy zgodnej ze zaleceniami lekarza.

Problem bezrobocia może prowadzić do wykluczenia społecznego, dlatego tez konieczne jest zaproponowanie beneficjentom form aktywnej integracji, które znacznie zwiększą motywację i chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
W roku 2012-2013, 19 kobietom zaproponujemy podniesienie kwalifikacji zawodowych, zaspokojenie potrzeb rodziny i spełnienie się w życiu poprzez poradnictwo, opiekę pracowników socjalnych w ramach kontraktów socjalnych oraz wsparcie.
Realizacja projektu będzie miała również wpływ na inne podmioty niż grupa docelowa, takie jak rodziny kobiet objętych projektem. Zaplanowane działania mające na celu zmotywować kobiety tak, by miały wpływ na sytuację finansową swojej rodziny.
Dzieci będą obserwować przemianę matki, która dotychczas nie miała wpływu na własne życie w matkę, a teraz zaczyna się rozwijać, interesować rynkiem pracy a w rezultacie podejmuje pracę i oferuje dzieciom większe możliwości zainteresowań i rozwoju, większą motywację do nauki i rozwijania swoich hobby. Matka dla dzieci z reguły jest autorytetem a styl życia i wyniesionych wartości z rodziny jest dziedziczony.

Cel główny projektu zgodny jest z POKL, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1. Pomoc w ramach tego priorytetu będzie kierowana do osób biernych zawodowo, które korzystają z pomocy społecznej i chcą powrócić na rynek pracy. Występuje zgodność z Planem Działania dla Priorytetu VII w woj. pomorskim, Strategią Rozwoju Województwa oraz zasadą rozwoju lokalnego.

 

W ramach aktywnej integracji w roku 2012 zostanie zawartych 10 kontraktów socjalnych, w ramach których będą realizowane:

  • warsztaty psychologiczne o tematyce: pozytywne myślenie, budowanie relacji z ludźmi, skuteczna komunikacja, asertywność, budowanie swojego wizerunku, realizacja wyznaczonych celów
  • indywidualne konsultacje z psychologiem - podnoszenie samooceny i wiary w siebie
  • kurs prawa jazdy kat.B
  • kursy zawodowe, dobrane na podstawie indywidualnej ścieżki rozwoju wyznaczonej przez doradcę zawodowego
  • zajęcia z autoprezentacji - przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
  • zajęcia grupowe z doradcą zawodowym - aktywne poszukiwanie pracy, nauka pisania CV, analiza rynku pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

W roku 2013 planujemy powtórzyć powyższe działania  dla nowo wybranej w styczniu 2013, grupy 9 osób.

W ramach działań o charakterze środowiskowym odbędą się dwa wyjazdy integracyjno-kulturalne dla uczestniczek projektu wraz z rodzinami do wioski tematycznej celem propagowania dobrych praktyk i przedsiębiorczości.
Wyjazdy te przybliża historię naszego regionu , pomogą w rozwijaniu zdolności interpersonalnych oraz zachęcą do aktywnej formy spędzania wolnego czasu wraz z całą rodziną.

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Deklaracja dostepności

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o plikach cookies.