Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Przedmiotem zamówienia są Usługi szkolenia polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla osób uczestniczących w projekcie - Uwierz w siebie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Treść ogłoszenia (PDF)
Numer ogłoszenia w BZP: 203851 - 2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

 

SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF)

 

Modyfikacje i zmiany

26 września 2012 - zmiana treści SIWZ w sposób prowadzący do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Numer ogłoszenia w BZP: 366388 - 2012; data zamieszczenia: 26.09.2012

 

Informacja o wyniku przetargu

9 października 2012 -Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym pn.: „Usługi szkolenia polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla osób uczestniczących w projekcie - Uwierz w siebie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” złożono następujące oferty:

  • Oferta nr 1 - INFO-BIZ, ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz na kwotę brutto 20 824 zł;
  • Oferta nr 3 - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gdańsku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 6, 83-200 Starogard Gdański, ul. Rycerska 1 na kwotę brutto 36 540 zł.
  • Oferta nr 2 – została odrzucona i nie podlegała ocenie.

Złożone oferty otrzymały następującą punktację za poszczególne kryteria oceny ofert:

Oferta Nr 1:

  • kryterium cena: 60 punktów,
  • kryterium wiedza i doświadczenie: 40 punktów.

Łączna ilość punktów 100.

Oferta Nr 3:

  • kryterium cena: 34 punkty,
  • kryterium wiedza i doświadczenie: 26 punktów.

Łączna ilość punktów 60.

 

W związku z powyższym oferta nr 1 - INFO-BIZ, ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz 2 na kwotę brutto 20 824,00 zł została wyłoniona jako zwycięzca przetargu.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

 

 

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o plikach cookies.