Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

MIEJSKI  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W
CZARNEJ WODZIE

 

poszukuje kandydata na stanowisko

pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego


Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.

 • prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami przyjmowanie wniosków i dokumentów niezbędnych do    przyznania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
 • terminowe przygotowywanie decyzji administracyjnych,
 • obsługa programu komputerowego w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
 • przygotowywanie stosownych zaświadczeń w sprawach świadczeń rodzinnych i  funduszu alimentacyjnego,
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej
 • współpraca z komornikami i innymi jednostkami,
 • prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
 • planowanie potrzeb w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie  wyższe
 • Umiejętność obsługi komputera (wskazana znajomość programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego)
 • Znajomość  Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Znajomość  ustawy o samorządzie gminnym,
 • Umiejętności interpersonalne w zakresie obsługi interesanta
 • Komunikatywność, sumienność, samodzielność

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy w administracji samorządowej
 • Doświadczenie w pracy w realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

Wymagane dokumenty :

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie świadectw pracy, dyplomów i dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy kandydata,
 • oświadczenie o pełnym korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na wolne stanowisko pracy,

należy przesłać na adres Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego” lub złożyć osobiście  w  MOPS , ( pokój nr 1)  w nieprzekraczalnym terminie do dnia

26 października 2012 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

Aplikacje, które wpłyną  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w  Czarnej Wodzie: www.mops.czarna-woda.pl, , BIP  Urzędu Miasta Czarna Woda.

 

 

Kierownik MOPS
/-/ Barbara Gliniecka

Czarna Woda, dn.15.10.2012 r.

 

 

 


 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

pracownika ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci  spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 1. Katarzyna Stabno-Puchowska, zam. Czarna Woda
 2. Joachim Walter, zam. Czarna Woda
 3. Anna Weltrowska, zam. Czarna Woda
 4. Karolina Szopińska, zam. Czarna Woda
 5. Hanna Jagodzińska, zam. Czersk

 

 

Kierownik MOPS
/-/ Barbara Gliniecka

Czarna Woda, dnia 29.10.2012

 

 


 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

Pan Joachim Walter zamieszkały w Czarna Woda

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Joachim Walter ukończył Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną na kierunku Europeistyka w specjalności administracja europejska, posiada roczny staż na stanowisku ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, jest osobą sumienną i obowiązkową. W wyniku przeprowadzonego testu uzyskał najwyższą ilość punktów (16 p-któw). Z powyższego danych oraz z przeprowadzonej rozmowy wynika, że Pan Joachim Walter jest osobą rokującą prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań na stanowisku pracownika ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

 

Czarna Woda, dnia 31.10.2012

Kierownik MOPS
/-/Barbara Gliniecka

 

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KLAUZULE INFORMACYJNE.