Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Dodatek energetyczny będzie przyznawany w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.


Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:

  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966),
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.


Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. wynosi:

  • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,36 zł. miesięcznie,
  • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,77 zł. miesięcznie,
  • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł. miesięcznie.


Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego należy złożyć w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 7, pokój nr 1.
Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KLAUZULE INFORMACYJNE.