Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeżeli posiada orzeczenie

o znacznym stopniu niepełnosprawności,

  • osobie która ukończyła 75 lat.
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia jeśli posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Wysokość zasiłku wynosi 153 zł miesięcznie. Zasiłek przysługuje bez względu na dochód

 

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, która zrezygnowała z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu podjęcia opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje:

  1. rodzicom dziecka niepełnosprawnego,
  2. opiekunowi faktycznemu takiego dziecka, tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka,
  3. osobie spokrewnionej z dzieckiem niepełnosprawnym, będącej dla niego rodziną zastępczą spokrewnioną,
  4. innym osobom (za wyjątkiem tych, które same są w znacznym stopniu niepełnosprawne), mającym obowiązek alimentacyjny w stosunku do swoich niepełnosprawnych krewnych,

Świadczenie jest przyznawane niezależnie od dochodów rodziny w kwocie 1406 zł miesięcznie.

 

 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy  przysługuje osobie na której ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z podjęciem opieki nad osobą chorą, posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności ciągłej opieki lub pomocy innej osoby w podejmowani samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji dziecka.
Zasiłek przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie.

 

 

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Deklaracja dostepności

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o plikach cookies.