Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu, jeżeli dochód rodziny nie przekracza kwoty 1922zł w przeliczeniu na osobę.
Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
W przypadku gdy dziecko jest objęte opieką prawną, opieką faktyczną albo zostało przysposobione, wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie przysługuje jednorazowo w kwocie 1000 zł.

 

Przypominamy, że od 1 stycznia 2012 roku prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

Przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia w/w zaświadczenia oświadczeniem.