Listopad 2013

Dnia 29 listopada 2013 w Kulturalni w Czarnej Wodzie  odbyło się podsumowanie roku 2013 w projekcie „Uwierz w siebie” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na spotkanie przybyli goście: Z-ca Burmistrza – Pan Łukasz Łangowski, Pani  Mariola Wiśniewska – Dyrektor firmy INFO-BIZ prowadzącej nasze szkolenia, Pani Barbara Zając – Koordynator firmy INFO-BIZ, Pani Psycholog Elżbieta Dziemińska, Pani Skarbnik Barbara Kropidłowska, Pani Księgowa Bożena Meca oraz przedstawicielka Rady Miejskiej Beata Słomska.

Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Gliniecka podziękowała uczestnikom za aktywny udział w projekcie, przedstawiła etapy realizacji projektu, zaznaczyła, że sukcesem tego projektu jest zrealizowanie wszystkich zaplanowanych działań zamierzonych na rok 2013, następnie podkreśliła, że tematyka szkoleń oraz kurs prawa jazdy zapewniły uczestnikom projektu podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających powrót na rynek pracy oraz wzmocniły poczucie własnej wartości i wiary we własne siły. Następnie zajął głos  Pan Łukasz Łangowski, podziękował za pracę włożoną w realizację projektu oraz pogratulował uczestniczkom osiągnięcia wyznaczonych celów z życzeniami dalszych sukcesów. Podziękowania płynęły również od przedstawicielki całej grupy beneficjentek - p. Małgorzaty Kortas, które kierowała w imieniu całej grupy do wszystkich wykładowców oraz zespołu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dalszej kolejności Pani Kierownik i z-ca Burmistrza wszystkim beneficjentkom wręczyli dyplomy ukończenia projektu i kwiaty a Dyrektor firmy INFO-BIZ zaświadczenia i certyfikaty.

Całe spotkanie było przygotowane przez nasze beneficjentki, wykonały potrawy i ciasta pod czujnym okiem p. Ilony Helty, wykładowcy na zajęciach z taniego gotowania.

 

Październik 2013

Intensywnie realizujemy szkolenia zawodowe, w pierwszej części zajęcia teoretyczne, następnie zajęcia praktyczne.

Kontynuujemy zajęcia z taniego gotowania, które cieszą się wielkim zainteresowaniem. Kończy się kurs prawo jazdy kat. B. Wszystkie uczestniczki podeszły do egzaminu państwowego.

 

Wrzesień 2013

Wrzesień zaczęliśmy spotkaniem z firmą, która wygrała przetarg na realizację szkoleń zawodowych, INFO-BIZ z Grudziądza. Nasze uczestniczki wybrały indywidualnie szkolenia jakie chcą realizować zgodnie z ich predyspozycjami, w rezultacie zaczęliśmy realizować 7 kursów:

 1. Dozorca – portier z obsługą urządzeń monitorujących
 2. Profesjonalny sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej
 3. Krawiectwo lekkie
 4. Opiekunka dziecięca
 5. Stylizacja paznokci – manicure
 6. Programy magazynowo handlowe z obsługą kasy fiskalnej
 7. Woźna oddziałowa

Kontynuujemy zajęcia z taniego gotowania i cały czas trwa kurs prawo jazdy kat. B. Poza tym dwie ostatnie uczestniczki realizują prace społecznie użyteczne w projekcie.

 

Sierpień 2013

Kontynuujemy zajęcia indywidualne z psychologiem aby wzmocnić poczucie wartości i wiary we własne siły i kurs prawa jazdy kat. B, zajęcia z taniego gotowania.

29 sierpnia 2013 pojechaliśmy do wioski tematycznej w Szymbarku, w ramach działań o charakterze środowiskowym. W wyjazdowym spotkaniu integracyjno – kulturalnym wzięły udział uczestniczki wraz z osobami z ich najbliższego otoczenia. Pobyt w Centrum Edukacji i Promocji Regionu to wyjątkowa lekcja historii połączona ze zwiedzaniem całego obiektu. Widzieliśmy sławny Dom do góry nogami, Najdłuższą Deskę Świata czy Największy Koncertujący Fortepian Świata. Ciekawym elementem wycieczki był wypiek chleba, każdy uczestnik wyrobił ciasto, włożył do foremki i ozdobił by potem poznać swój upieczony chlebek i zabrać do domu. Rekreacyjnie pojechaliśmy wozami drabiniastymi na „Szczyt Wieżyca”. Wyjazd miał na celu propagowanie dobrych praktyk, przedsiębiorczości, rozwijanie zdolności interpersonalnych, był zachętą do spędzania wolnego czasu z cała rodziną i motywacją do zmian w swoim środowisku. Poza tym uczestniczki realizują prace społecznie użyteczne w projekcie po 2 miesiące.

 

Lipiec 2013

Lipiec zaczęliśmy zajęciami z taniego gotowania realizowanymi w świetlicy „Kulturalnia” oraz kursem autoprezentacji. Odbyły się również zajęcia z psychologiem aby wzmocnić poczucie wartości i wiary we własne siły. Cały czas trwa kurs prawa jazdy kat. B, zajęcia teoretyczne  i praktyczne.

Zaproponowaliśmy naszym beneficjentom wyjazd do wioski tematycznej „W labiryntach” w Paprotach, w ramach działań o charakterze środowiskowym. W wyjazdowym spotkaniu integracyjno – kulturalnym wzięły udział uczestniczki wraz z osobami z ich najbliższego otoczenia. Pobyt w Paprotach to intensywne  zdobywanie wiedzy praktycznej bazującej na współpracy i zdobywaniu celów. Poza tym uczestniczki realizują prace społecznie użyteczne w projekcie po 2 miesiące.

 

Czerwiec 2013

Uzyskaliśmy zgodę z Instytucji Pośredniczącej na zwiększenie liczby osób w projekcie i podpisaliśmy kontrakty socjalne z 5 kobietami. Nowe beneficjentki zrealizowały szkolenie z doradcą oraz indywidualne konsultacje z doradcami. Podpisaliśmy umowę z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców i 9 kobiet zaczęło kurs prawa jazdy kat. B, zajęcia teoretyczne. Podpisaliśmy umowę na zajęcia z taniego gotowania dla wszystkich uczestniczek.

W czerwcu nasza beneficjentka uczestnicząca w projekcie od roku 2012 zakończyła edukację w Zawodowej Szkole Policealnej z wynikiem bardzo dobrym.

 

Maj 2013

W maju kontynuowaliśmy szkolenie z doradcą zawodowym w formie zajęć grupowych. Byliśmy w kontakcie korespondencyjnym z Instytucja Pośredniczącą w celu uzyskania zgody na zwiększenie liczby osób w projekcie.

 

Kwiecień 2013

Skierowaliśmy do Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim 9 nowo zrekrutowanych osób na indywidualne konsultacje z doradcami w celu określenia predyspozycji zawodowych i wyboru odpowiedniego szkolenia zawodowego w projekcie. Zwróciliśmy się do Instytucji Pośredniczącej o zwiększenie liczby osób w projekcie poprzez wykorzystanie oszczędności z roku 2012.

 

Marzec 2013

Marzec to miesiąc intensywnej pracy pracowników socjalnych, którzy zbierają wywiady środowiskowe i rekrutują uczestników do projektu, z którymi w końcowym etapie podpiszą kontrakty socjalne. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie mamy 9 nowych osób w projekcie, jedna osoba kontynuuje uczestnictwo od roku 2012. Ustalamy również terminy spotkań z doradcami zawodowymi.

 

Luty 2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie informuje, że od dnia 11.02.2013 r. do dnia 22.02.2013 r. trwa rekrutacja uczestników projektu systemowego „Uwierz w siebie”. Rekrutację prowadzą pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o dokumentację osób korzystających z pomocy społecznej. Chęć udziału można wyrazić poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne,
zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata), korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Dla uczestników projektu zaplanowano szereg form wsparcia:

 • warsztaty psychologiczne i indywidualne konsultacje z psychologiem
 • kurs prawa jazdy kat. B
 • szkolenia i indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
 • kursy zawodowe
 • badania medycy pracy w związku z podjęciem kursu zawodowego
 • kurs autoprezentacji
 • kurs taniego gotowania
 • skierowanie i sfinansowanie nauki w szkole
 • wyjazdy integracyjne do wioski tematycznej
 • podczas zajęć przewidziany jest catering
 • zasiłki celowe i okresowe dla Beneficjentek
 • prace społecznie – użyteczne

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY